گردشگری پایدار

معنای پایداری ما در این پروژه

به دنبال خانه های بومگردی سبز

ما به دنبال این هستیم تا خانه های بومگردی ایران به عرصه ای پیشگام و سرامد در اجرایی کردن کلیه اصول توسعه پایدار تبدیل شود. در این خانه ها از منابع انرژی تجدید ناپذیر استفاده خواهد شد. با استفاده از فن آوری های نوین استفاده بهینه ای از منابع موجود انجام می شود و در نهایت این سبک از زندگی برای تمامی هموطنان عزیزمان ترویج داده خواهد شد

چنانچه در هریک از بخش های صنعت، فن‌آوری های نوین و شرکت های دانش بنیان مرتبط با ترویج توسعه پایدار و به ویژه در بخش های انرژی هستید، ما دست شمارا به گرمی میفشاریم تا مسیر دستیابی به این چشم انداز را در کنار یکدیگر طی بکنیم. برای اطلاع از نحوه همکاری لطفا با ما تماس بگیرید